Aποκλειστικό-Η επιστολή Παντελίδη για την Ασπίς Πρόνοια

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-01-2018

Ψιλά Γράμματα

Δημοσίευση: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010 16:59

Aποκλειστικό-Η επιστολή Παντελίδη για την Ασπίς Πρόνοια

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Aποκλειστικό-Η επιστολή Παντελίδη για την Ασπίς Πρόνοια

Αποκλειστικό: Την 4η έκθεση  του  Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ προς τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωσταντίνου  με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υφυπουργό Φίλιππο Σαχινίδη και την  ΕΠΕΙΑ παρουσιάζει  κατ' αποκλειστικότητα το www.nextdeal.gr 

Ακολουθεί η Επιστολή
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Πιστωτικών &

Δημοσιονομικών Υποθέσεων

Κοιν. 1. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών

κ. Φ. Σαχινίδη

        2. ΕΠΕΙΑ                                             
Αθήνα 16.11.2010


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

ΘΕΜΑ : Έκθεση (4η) Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Ι.1. Στο διαρρεύσαν χρονικό διάστημα (μετά την 3η Έκθεση μου), έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος των εργασιών εκκαθάρισης αλλά και των εργασιών εξέτασης της «αναδιοργάνωσης» του χαρτοφυλακίου ζωής.
Ήδη, την 15.9.2010 (μετά από καθυστέρηση λόγω τεχνικών δυσκολιών), πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση του ενδεικτικού χαρτοφυλακίου ζωής της εταιρίας και ήδη εξετάζονται οι υποβληθείσες από τους ασφαλιζομένους αντιρρήσεις. 

Παράλληλα προχωρούν, με τους κατά το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς, οι εργασίες της εν γένει εκκαθάρισης.

Στο επισυναπτόμενο, στην παρούσα επιστολή μου, «Ενημερωτικό Σημείωμα Περιγραφής προβλημάτων και εξέλιξης εργασιών εκκαθάρισης», της 10.11.2010, των Ορκωτών Ελεγκτών Ι. Τολιόπουλου και Γ. Νανούρη, του ελεγκτικού οίκου BAKER TILLY, αναφέρονται (περιληπτικά) οι δυσχέρειες τις οποίες αντιμετώπισαν, για την επίτευξη των ανωτέρω και για την αποφυγή επαναλήψεων, σας παραπέμπω σε αυτήν.

2. Σε κάθε περίπτωση και λαμβανομένου υπ’όψιν ότι η προθεσμία για τους ασφαλισμένους, αλλά και τους εξ υποκαταστάσεως από αυτούς δικαιούχους ασφαλίσματος (πχ. νοσοκομεία κλπ) να διαπιστώσουν ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, όπως και οι ήδη αναγγελθείσες απαιτήσεις τους, λήγει την 30.12.2010, έχουν δε το δικαίωμα οι ασφαλισμένοι εντός της προθεσμίας αυτής να αναγγείλουν τυχόν αντιρρήσεις τους για να εξετασθούν, έτσι ώστε να συνταχθεί το «προσωρινό» (οριστικό) χαρτοφυλάκιο, εκτιμώ ότι εντός των προθεσμιών που θέτει το αρ.2 παρ.2 του ν.3867/2010 θα παραδοθούν τα προβλεπόμενα έγγραφα, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες εξεύρεσης αναδόχου του χαρτοφυλακίου. Αυτονόητο είναι ότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης και ρευστοποίησης των απαιτήσεων της εταιρίας είναι φύσει αδύνατον να έχουν ολοκληρωθεί, αφού οι τυχόν δικαστικές διενέξεις που θα ανακύψουν (και εκτιμάται ότι θα είναι πάρα πολλές) θα ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου (3-7 χρόνια) με βάση την υπάρχουσα εμπειρία για αντίστοιχες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου αυτές θα πρέπει να αναληφθούν είτε από τον (τυχόν) ανάδοχο, ως στοιχείο ενεργητικού, είτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (εξ υποκαταστάσεως), είτε να συνεχισθούν από τον εκκαθαριστή.

Λαμβανομένων υπ’όψιν των ανωτέρω θεωρώ τυπικά και ουσιαστικά αδύνατη την εξεύρεση, από εμένα, αναδόχου, μέχρι τις προβλεπόμενες από το αρ.2 παρ.2 ν.3867/2010 προθεσμίες, για τους λόγους που ανωτέρω εξέθεσα, αλλά και αυτούς που κατωτέρω αναφέρω.

ΙΙ.1.   Στο επισυναπτόμενο στην παρούσα επιστολή μου «Ενημερωτικό Σημείωμα Περιγραφής προβλημάτων και εξέλιξης εργασιών εκκαθάρισης», της 10.11.2010, των Ορκωτών Ελεγκτών Ι. Τολιόπουλου και Γ. Νανούρη, του ελεγκτικού οίκου BAKER TILLY, αναφέρονται (περιληπτικά) συγκεκριμένα στοιχεία (Βλ. ιδίως σημεία 8,9,11,12,13, 15,16,18 και 21), που δεν επιτρέπουν ακόμη να καταστεί δυνατός ο (σχετικός) προσδιορισμός της αξίας ενός μέρους των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης, που θα διατεθούν στον ανάδοχο και κατ’επέκταση είναι πρακτικά αδύνατη (τώρα) η σύνταξη σχεδίου προτεινόμενης αναμόρφωσης παροχών από πλευράς μου.

2. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, που είχαν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, θα πρέπει να επισημάνω ότι, ως προς τα ακίνητα, στον μεγαλύτερο αριθμό τους έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, εκκρεμεί δε η διαπίστωση της αξίας (λόγω ειδικών συνθηκών) τεσσάρων (4) από αυτά, ως προς δε ορισμένες επενδύσεις σε εταιρίες εισηγμένες σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Αξιών ευρίσκεται σε εξέλιξη ειδικός έλεγχος.

3. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, που δεν ευρίσκοντο σε ασφαλιστική τοποθέτηση πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, αλλά ήδη δεσμεύθηκαν με την Απόφαση της ΕΠΕΙΑ σε ασφαλιστική τοποθέτηση (πχ. απαιτήσεις κατά τρίτων, συνεργατών κλπ, συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις κλπ), ήδη έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και ευρισκόμεθα στο στάδιο διασταυρώσεως των σχετικών στοιχείων.

4. Λαμβανομένου υπ’όψιν του αιτήματος που μου είχε διατυπωθεί, από εκπροσώπους αλλοδαπών, κυρίως, ασφαλιστικών εταιριών (εν δυνάμει δυνάμενες να ενδιαφερθούν για την αναδοχή των χαρτοφυλακίων) να υπάρξει έλεγχος των υπολογισμών των μαθηματικών αποθεμάτων της εταιρίας, από ανεξάρτητο διεθνή Οίκο, με εμπειρία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ανέθεσα ήδη στον διεθνή ελεγκτικό οίκο “Ernst & Young” να προβεί στον σχετικό έλεγχο. Το πόρισμα του ελέγχου του αναμένω να μου παραδοθεί στα μέσα Δεκεμβρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ασφαλιστικών προϊόντων ή κάποιων εκδόσεών τους, στις οποίες το εγγυημένο επιτόκιο μεμονωμένα ή ο συνδυασμός του με επιπλέον αποδόσεις, που εγγυώνται οι όροι, υπερβαίνουν το κατά περίπτωση ανώτατο όριο που ορίζει η νομοθεσία

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα επιστολή μου «Ενημερωτικό Σημείωμα Περιγραφής προβλημάτων και εξέλιξης εργασιών εκκαθάρισης», της 10.11.2010, των Ορκωτών Ελεγκτών Ι. Τολιόπουλου και Γ .Νανούρη, του ελεγκτικού οίκου BAKER TILLY, έχει διαπιστωθεί επίσης ότι :

 • υφίστανται ασφαλιστήρια συμβόλαια (εκτιμώνται σε 3.000 περίπου) εφ’ άπαξ καταβολής (τύπου Asset) στα οποία, το φερόμενο ως καταβληθέν κεφάλαιο από τον ασφαλιζόμενο, είναι σχετικά μεγαλύτερο από το πράγματι καταβληθέν (~ 10%),
 • υφίστανται ασφαλιστήρια συμβόλαια “ζωής” που έχουν συναφθεί με νομικά πρόσωπα (συνολικού ποσού 30 εκατομμυρίων περίπου) που αμφισβητείται η εγκυρότητα τους (ως “ασφαλιστικών συμβάσεων ζωής”),
 • υφίστανται ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα οποία δεν προκύπτει η είσπραξη από την εταιρία των επιταγών που της είχαν δοθεί,

Για όλα τα ανωτέρω θα συνταχθούν αναλυτικές εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση δικαστικώς (είτε από τον ανάδοχο, είτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, είτε από τον εκκαθαριστή) των σχετικών απαιτήσεων των θιγομένων.

Προσέτι πραγματοποιούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, μεταξύ άλλων :

 • Για τον πραγματικό αριθμό των μεριδίων (συμβόλαια Unit Linced) που θα έπρεπε να έχει η εταιρία, με βάση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχε συνάψει (από το 2006)
 • Για την αιτία και την τύχη των επιταγών, που είχε εκδώσει η εταιρία, σε χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της (περίπου 16 εκατομμύρια) και αφορούν κυρίως εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία σύμφωνα με το αρ. 2 Ν. 3867/10, επανέρχονται στο ενεργό χαρτοφυλάκιο.
 • Για τις οφειλές των συνεργατών και τα μη εισπραχθέντα ποσά ασφαλίστρων από ασφαλιζόμενους

5. Για τις νοσοκομειακές καλύψεις που παρείχε η εταιρία, εκτιμάται ότι, τα τιμολόγια που χρησιμοποιούσε, ευρίσκοντο σε δυσαρμονία με το κόστος των υποχρεώσεων που ανελάμβανε. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από διεθνή Οίκο, με παρουσία και εμπειρία στην Ελληνική αγορά (Hewitt), η σύνταξη Έκθεσης για την τιμολογιακή πολιτική, που θα όφειλε να ακολουθεί η εταιρία, στις συμπληρωματικές (κυρίως νοσοκομειακές) καλύψεις, που παρείχε.

Σε κάθε περίπτωση έχει διαπιστωθεί ότι υφίσταται σημαντικότατο έλλειμμα στον υπολογισμό του αποθέματος αλλά και στην ασφαλιστική τοποθέτηση της εταιρίας (αρχική αλλά και προσαρμοσμένη).

Εκτιμάται ότι, το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας σε εκκρεμείς ζημιές, θα διαμορφωθεί στο ποσό των 28 εκατ. ευρώ περίπου. Μέρος αυτού αποτελεί υποχρεώσεις σε «φορείς υγείας», που ελπίζεται να καλυφθούν από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (διά της περιουσίας της ΕΠΕΙΑ)

Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την ερμηνεία που έδωσε η ΕΠΕΙΑ, για τον τρόπο κατανομής του προνομίου των εργαζομένων, καθιστά ιδιαίτερα προβληματική την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ασφαλισμένων (δικαιούχων αποζημίωσης) από συμπληρωματικές (κυρίως νοσοκομειακές) καλύψεις.  

6. Για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα :

 • Οι επενδύσεις σε ακίνητα, τίτλους και καταθέσεις έχουν διατηρηθεί ως είχαν και σκοπός είναι να παραδοθούν στον (τυχόν) ανάδοχο για αξιοποίηση,
 • Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να διορισθούν από το αρμόδιο Δικαστήριο, προσωρινές διοικήσεις σε 2 θυγατρικές ελληνικές εταιρίες, για να πραγματοποιηθούν διαχειριστικοί έλεγχοι ( η μία εκ των 2 διαθέτει αξιόλογο ακίνητο).
 • Σε κυπριακές εταιρίες (εισηγμένες στο ΧΑΚ) και ειδικά σε 2 από αυτές, στις οποίες υφίσταται συμμετοχή άνω του 50%, πραγματοποιούνται ενέργειες για την διενέργεια σε αυτές διαχειριστικών ελέγχων, προσδιορισμού της πραγματικής εσωτερικής αξίας τους.

ΙΙΙ.1.  Λαμβανομένου υπ’όψιν ότι σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ευρίσκοντο εκτός της ασφαλιστικής τοποθέτησης, που είχε σχηματίσει πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της (ιδίως απαιτήσεις κατά τρίτων), τίθεται το (νομικό) ερώτημα πως θα κατανεμηθούν τα σχετικά ποσά-απαιτήσεις στα κατά περίπτωση αποθέματα, δεδομένου ότι μέρος αυτών θα πρέπει να αποδοθούν-εκχωρηθούν στον (τυχόν) ανάδοχο.

2.  Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας για συμπληρωματικές, κυρίως νοσοκομειακές, καλύψεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν (η αναγγελία για υπάρχουσες απαιτήσεις λήγει την 30.12.2010) σε 28 εκατ. ευρώ περίπου.

Από αυτό το ποσό, 7.550.000 ευρώ περίπου, αφορούν απαιτήσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων, και 820.000 ευρώ απαιτήσεις ιατρών.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινισθεί η αναφερόμενη στον ν.3867/2010 έννοια της οφειλής προς «φορείς υγείας» και ποιοι περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτή (πχ. ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί κλπ).  

IV. Στο επόμενο χρονικό διάστημα (και πριν την ανάρτηση του «προσωρινού» χαρτοφυλακίου) καταβάλλεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής:

 • α. της εμφανιζόμενης στα βιβλία της εταιρίας τελευταίας καταβολής του κάθε ασφαλιζόμενου για ασφαλιστήρια συμβόλαια τμηματικών καταβολών, έτσι ώστε να διασταυρωθεί η απαίτηση της εταιρίας για ανείσπρακτα ασφάλιστρα.
 • β. του προσδιορισθέντος από την εταιρία ύψους αποζημίωσης για συμπληρωματικές (κυρίως νοσοκομειακές) καλύψεις των ασφαλισμένων και των εξ αυτών ελκόντων δικαιώματα.

Οι αναρτήσεις αυτές σκοπό θα έχουν την συντομότερη γνωστοποίηση στους ασφαλισμένους των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Βιβλία της εταιρίας και η άμεση εξέταση τυχόν αντιρρήσεων τους.

Στο αυτό χρονικό διάστημα θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων της εταιρίας και των περιουσιακών τους στοιχείων, στις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και ενδιαφέρονται (εν δυνάμει) για την αναδοχή του.

Με την επιφύλαξη ειδικών θεμάτων-προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν, για πραγματικούς ή/και τεχνικούς λόγους, εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2011 θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής (τότε Τράπεζα της Ελλάδος) το «προσωρινό» (οριστικό) χαρτοφυλάκιο της εταιρίας και θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα προβλεπόμενα από το αρ.2 ν.3867/2010 έγγραφα και στοιχεία.

Είμαι στην διάθεση σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Γ. Παντελίδης
Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

ασφαλιστικών συμβάσεων
   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου