Μάθετε τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ από την έκθεση φερεγγυότητας

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-01-2018

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 10:45

Μάθετε τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ από την έκθεση φερεγγυότητας

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ και γενικότερα για τον όμιλο μπορεί να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος μελετώντας την έκθεση φερεγγυότητας για το 2016 των δυο εταιρειών (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής).

 

Πρόκειται για δυο εταιρείες με πολύ υψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Ειδικά η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής έχει το δεύτερο υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας μεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών (δείτε εδώ).

Ας γνωρίσουμε λοιπόν ορισμένα στοιχεία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μέσα από τις εκθέσεις φερεγγυότητας.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ είναι θυγατρική της «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» και δραστηριοποιείται στο τομέα των γενικών ασφαλίσεων, διαμέσου 103 υποκαταστημάτων που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα και 1.500 περίπου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων καλύπτει το σύνολο των κλάδων γενικών ασφαλίσεων, με αιχμή του δόρατος το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που διαθέτει η Εταιρία τόσο στον κλάδο αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, όσο και στον κλάδο βοήθειας, στους οποίους και διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρία διατήρησε ικανοποιητικό κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). Η χρήση 2016 ολοκληρώθηκε με μείωση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων για το σύνολο των κλάδων της τάξης του 3,02% (2016: €101.655.202, 2015: €104.816.217) προερχόμενη, κατά κύριο λόγο, από τον κλάδο αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων. Η μείωση κυμαίνεται εντός του εύρους της αγοράς και οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στη μείωση του τιμολογίου.

Επίσης η συνολική παραγωγή μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε €101.787.273 (2015: €104.842.114). Η αντίστοιχη μεταβολή των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ήταν σαφώς μικρότερη και άγγιξε το -1,2% (2016: €101.052.571, 2015: €102.257.747), λόγω της επιστροφής αντασφαλίστρων παλαιότερων ετών, η οποία οφείλεται στον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη ζημιών.

Πάντως η εξέλιξη των μεγεθών κατά τη χρήση αναφοράς, οδήγησε σε μερική αύξηση του λογιστικού δείκτη ζημιών σε επίπεδο Εταιρίας της τάξης των 6 περίπου ποσοστιαίων μονάδων προσεγγίζοντας το 46%.

Οι χαμηλοί δείκτες ζημιών επέτρεψαν στην Εταιρία στοχευμένες παρεμβάσεις στην τιμολογιακή της πολιτική, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, σε μια αγορά που χαρακτηρίστηκε, κατά την υπό εξέταση χρήση, από καθολικές μειώσεις τιμολογίων. Βασικά κριτήρια τιμολόγησης παραμένουν τα ποσοστά ζημιών ανά χρήση, περιοχή, πελάτη και η ύπαρξη θετικού τεχνικού αποτελέσματος.

Τα επενδυτικά έσοδα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια ανήλθαν σε €2.190.297 (2015: €1.992.340). Η αύξηση οφείλεται στη σταδιακή διεύρυνση των τοποθετήσεων σε τοκοφόρες επενδύσεις (κυρίως ομόλογα), επιλογή που υπαγορεύεται από την επενδυτική πολιτική και την ευρύτερη στρατηγική κινδύνων της Εταιρίας, η οποία αναμένεται να εντατικοποιηθεί τις προσεχείς χρήσεις.

Μείωση της τάξης του 13,2% επήλθε στις καθαρές πληρωθείσες αποζημιώσεις για το σύνολο των κλάδων (2016: €44.352.801, 2015: €51.102.857). Η μείωση οφείλεται τόσο στη μείωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων κατά τα τελευταία έξι έτη, όσο και στις ενέργειες της Εταιρίας για μείωση του κόστους ζημιάς μέσω των ιδιόκτητων συνεργείων.

Παράλληλα, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των δικηγόρων κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, παρατηρήθηκε μείωση της ροής των δικαστικών αποφάσεων, επηρεάζοντας έμμεσα και το ύψος του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, οδηγώντας σε συνολική αύξηση των καθαρών τεχνικών αποθεμάτων εντός της χρήσης της τάξης των €3.658.187.

Τα λοιπά έξοδα (λειτουργικά, χρηματοοικονομικά και προμήθειες) επέδειξαν αξιοσημείωτη σταθερότητα στο σύνολό τους εμφανίζοντας περιορισμένη μείωση της τάξης του 0,12% (2016: €43.596.749, 2015: €43.650.084).

Ως προς τη δομή του ενεργητικού, οι κυριότερες μεταβολές στο έτος αναφοράς εντοπίζονται στη μερική αύξηση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων άνω των €9 εκ., μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης των ασφαλιστικών απαιτήσεων (μείωση 18%) και μέσω επένδυσης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Συνοψίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της χρήσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11.649.595 (2015: €19.404.193), ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 7,9% (2015: 16,6%), ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού σε 2,5% (2015: 5,1%) και ο δείκτης καθαρού κέρδους σε 6,6% (2015: 12,9%).

Η ποιότητα των κεφαλαίων

Εκτός όλων των παραπάνω από την έκθεση φερεγγυότητας, πιλοφορείται ο αναγνώστης και για την «ποιότητα» των κεφαλαίων κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Οι διατάξεις της νομοθεσίας διαχωρίζουν τα κεφάλαια σε τρεις κατηγορίες τις επονομαζόμενες Tier I, Tier II και Tier III. Όσο πιο πολλά κεφάλαια έχεις από την πρώτη κατηγορία για να «χτίσεις» τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για το περιθώριο φερεγγυότητας, τόσο πιο οικονομικά εύρωστη είναι η εταιρεία. Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ με εξαίρεση το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού που ανέρχεται σε 392.280 ευρώ, και ανήκει στην κατηγορία Tier III, το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή 85.973.880 ευρώ, κατατάσσεται στην κατηγορία 1, (Tier 1) καθώς είναι πλήρως διαθέσιμα για την κάλυψη ζημιών. Σημειώνεται πως η Εταιρία δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια που να υπόκεινται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 308β της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. Επιπλέον, δεν κάνει χρήση συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων.

Ποσοστό φερεγγυότητας

Όπως αναφέρει η έκθεση για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, «η Εταιρία συμμορφώνεται απόλυτα με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Το ποσό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) με βάση την τυποποιημένη μέθοδο ανέρχεται σε €66.166.200, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €86.366.159, με πλεόνασμα κεφαλαίων ποσού €20.199.959 και δείκτη κάλυψης 130,5% Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) με βάση την τυποποιημένη μέθοδο ανέρχεται σε €21.337.135, με επιλέξιμα ίδια κεφάλαια στο ποσό των €85.973.888 και πλεόνασμα κεφαλαίων ποσού €64.636.753 και δείκτη κάλυψης 402,9%».

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ είναι μητρική του “ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ” και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, μέσω των υποκαταστημάτων του Ομίλου που ξεπερνούν τα 100 και 700 περίπου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων περιλαμβάνει παραδοσιακές ασφαλίσεις θανάτου και επιβίωσης, ασφαλίσεις υγείας, ατομικά και ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

H χρήση 2016 ολοκληρώθηκε με μείωση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων για το σύνολο των κλάδων της τάξης του 30,7% (2016: €1.859.846, 2015: €2.684.131). Τα έσοδα επενδύσεων εμφάνισαν οριακή άνοδο της τάξης του 1,2% (2016: €635.914, 2015: €628.271), προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τις εισροές μερισμάτων. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ. - Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 5 Στην ανωτέρω αύξηση συνετέλεσε και η σταδιακή διεύρυνση των τοποθετήσεων σε τοκοφόρες επενδύσεις (κυρίως ομόλογα), επιλογή που υπαγορεύεται από την επενδυτική πολιτική και την ευρύτερη στρατηγική κινδύνων της Εταιρίας, η οποία αναμένεται να εντατικοποιηθεί τις προσεχείς χρήσεις. Περιορισμένη αύξηση 2,7% εμφάνισαν οι καθαρές πληρωθείσες παροχές και αποζημιώσεις (2016: €543.765, 2015: €529.515), γεγονός που σηματοδοτεί ότι η τάση εξαγορών διατηρείται, αλλά έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Σημαντική μείωση επήλθε στις δεδουλευμένες προμήθειες, οι οποίες υποχώρησαν στις €214.559, έναντι €705.134 κατά την προηγούμενη χρήση. Η κατακόρυφη πτώση σχετίζεται άμεσα με τη διακοπή της αντασφαλιστικής σύμβασης. Πτωτικά κινήθηκαν, τέλος, τα λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα (2016: €678.454, 2015: €758.531). Συνοψίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της χρήσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €612.161 (2015: €830.676), ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 2,1% (2015: 6,3%), ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού σε 1,8% (2015: 5,3%) και ο δείκτης καθαρού κέρδους σε 26,8% (2015: 58,3%).

Τέλος να σημειωθεί ότι το ποσό κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής, ανέρχεται σε €10.906.174, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €43.437.019, με πλεόνασμα κεφαλαίων ποσού €32.530.845 και δείκτη κάλυψης 398,28%. Σημειώνεται πως η Εταιρία δεν κάνει χρήση της προσαρμογής απορρόφησης ζημιών λόγω αναβαλλόμενων φόρων κατά τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) με βάση την τυποποιημένη μέθοδο ανέρχεται σε €6.200.000, τα επιλέξιμα κεφάλαια σε €43.437.019, με πλεόνασμα κεφαλαίων ποσού €37.237.019 και δείκτη κάλυψης 700,6%. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως το ποσό των €6.200.000 συνιστά το εγγυητικό κεφάλαιο, καθώς λόγω του περιορισμένου όγκου παραγωγής και αναλαμβανόμενων κινδύνων, ο μαθηματικός υπολογισμός της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης ανέρχεται σε €208.191. Σημειώνεται πως η Εταιρία κάνει χρήση του μεταβατικού μέτρου της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου