Τελικά είναι νόμιμη ή όχι η τροπολογία Παπαθανασίου για την Ασπίς;

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-01-2018

Ψιλά Γράμματα

Δημοσίευση: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010 14:45

Τελικά είναι νόμιμη ή όχι η τροπολογία Παπαθανασίου για την Ασπίς;

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   
Μέσω… Ελλάδας αμφισβητεί η ΕΕ, την νομιμότητα της τροπολογίας για τις παρεχόμενες από το δημόσιο εγγυήσεις σε ασφαλιστήρια ζωής , προκαλώντας επί της ουσίας θέμα σε σχέση με το κατά πόσο τελικά ήταν ή όχι σύννομη η ρύθμιση Παπαθανασίου.

Το όλο θέμα προκύπτει από συμπληρωματική απάντηση του επιτρόπου για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Michel Barnier  σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Νίκου Χουντή.

Ο κ. Χουντής κατέθεσε στις 6 Οκτωβρίου στην Επιτροπή την ερώτηση με αριθμό Ε-4700/09, με αφορμή την ανάκληση των αδειών λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών. Μεταξύ άλλων ρωτούσε την επιτροπή:

1.Τι είδους και τι ύψους ασφαλιστικά συμβόλαια, πέρα από αυτά των ασφαλειών ζωής, διέθεταν οι εν λόγω εταιρείες;
2.Έχει τεθεί υπόψιν της Επιτροπής η ρύθμιση του νόμου 3790/2007 που ορίζει την κρατική εγγύηση των ασφαλειών ζωής σε περιπτώσεις πτώχευσης ασφαλιστικών εταιρειών; …
3.Θεωρεί η Επιτροπή ότι καλύπτονται οι ασφαλισμένοι από την παραπάνω ρύθμιση; Διασφαλίζονται τα δικαιώματα τους;
4. Έχει συμπεριληφθεί στην νέα κοινοτική οδηγία Solvency II οποιαδήποτε ρύθμιση για τις τυχόν χαμένες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από την ανάκληση αδειών ασφαλιστικών εταιρειών; Εάν όχι, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν υπέρ των απολυμένων εργαζομένων;

Ο κ. Barnier απάντησε εν μέρει στην ερώτηση ενώ για τις πρώτη ερώτηση και για το πρώτο μέρος της δεύτερης ερώτησης επιφυλάχθηκε αφού πρώτα ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Για τις δυο ερωτήσεις (1. και 2) ο επίτρο0πός Barnier επανήλθε με απάντηση του στις 31 Μαρτίου.

Στην συμπληρωματική απάντηση του ο κ. Barnier σημειώνει:
“Συμπληρωματική απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής
Όπως ανέφερε η Επιτροπή στην απάντησή της στις 17 Νοεμβρίου 2009, τα ζητήματα που ήγειρε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στο σημείο 1 και στην πρώτη πρόταση του σημείου 2 της ερώτησής του αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιστατικά στην Ελλάδα, όπως και σε λεπτομέρειες της ελληνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει τις σχετικές πληροφορίες”. Στη συνέχεια παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή των ασφαλιστικών εταιρειών (μπορείτε να τα διαβάσετε πιο κάτω) και έρχεται στο δεύτερο ερώτημα όπου σημειώνει επί λέξει:
“2. Όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής σε περίπτωση πτώχευσης της οικείας ασφαλιστικής εταιρείας, φαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές, το ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγήσει υπό προϋποθέσεις εγγύηση υπέρ του αναδόχου του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου ζωής ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιου αναδόχου, εγγύηση απευθείας υπέρ των ασφαλισμένων. Η διάταξη αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί έως σήμερα, ενώ αμφισβητείται η ουσιαστική νομιμότητά της. Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών δεν υπάρχει σχετική πρόνοια”.
Με άλλα λόγια ο κ. Barnier επικαλείται τον κ. Σαχινίδη για την νομιμότητα της τροπολογίας και όχι κάποια επιτροπή ή όργανο της ΕΕ, ενώ ο κ. Σαχινίδης την ΕΕ…

Αναλυτικότερα λοιπόν η πλήρη απάντηση του κ. Βarnier είναι η εξής:
Πρώτη απάντηση

Η Επιτροπή έχει γνώση των αποφάσεων που έλαβε η ελληνική Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στις 16 και στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την οριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας και την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης πέντε ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών (Γενική Πίστη∙ Γ.Ε. Σκούρτης∙ Γενική Ένωση∙ Ασπίς Πρόνοια Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών∙ Ασπίς Πρόνοια Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών), του ομίλου «Ασπίς». Αποσπάσματα των αποφάσεων εκκαθάρισης θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου μιας ασφαλιστικής επιχείρησης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2002/83/ΕΚ(1) στους κλάδους των ασφαλίσεων «ζωής» και του άρθρου 12 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ(2) στους κλάδους των ασφαλίσεων «εκτός ζωής». Σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, να επιτρέπουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στο έδαφός τους να μεταβιβάζουν το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου συμβολαίων τους, είτε έχει συνομολογηθεί υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε εκδοχέα εγκατεστημένο στην Κοινότητα. Η όποια τέτοια μεταβίβαση ισχύει εφόσον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του εκδοχέα πιστοποιούν ότι αυτός διαθέτει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας.

Σε κάθε περίπτωση που χορηγείται σύννομη άδεια μεταβίβασης χαρτοφυλακίου, η μεταβίβαση έχει άμεση ισχύ για τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τους δικαιούχους.

Η οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ»(3) αποσκοπεί στη θέσπιση, σε όλα τα κράτη μέλη, ενός σύγχρονου, οικονομικού και βασιζόμενου στον κίνδυνο καθεστώτος προληπτικής εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ομίλων τους. Δεν έχει ως αντικείμενο το ζήτημα των απωλειών θέσεων εργασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας, το οποίο έχει σχέση με την κοινωνική νομοθεσία και το εργατικό δίκαιο. Εντούτοις, η οδηγία 2001/17/ΕΚ(4), η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο αναδιατύπωσης από 1ης Νοεμβρίου 2012, προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να αποδίδουν, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης, προτεραιότητα στις ασφαλιστικές απαιτήσεις εργαζομένων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις απασχόλησης και εργασιακές σχέσεις.

Επιπλέον, η οδηγία 2008/94/ΕΚ(5) στοχεύει στην προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη. Η οδηγία προβλέπει γενικότερα την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι ορισμένος οργανισμός εγγυήσεων θα εγγυάται την πληρωμή των εκκρεμών απαιτήσεων των εργαζομένων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις απασχόλησης και εργασιακές σχέσεις. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται στις ασφαλιστικές εταιρείες.
Τα ζητήματα που ήγειρε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στο σημείο 1 και στην πρώτη πρόταση του σημείου 2 της ερώτησής του, αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιστατικά στην Ελλάδα, όπως και σε λεπτομέρειες του ελληνικού ασφαλιστικού δικαίου. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει τις σχετικές πληροφορίες τις οποίες και θα διαβιβάσει στο Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν

«Συμπληρωματική απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής
Όπως ανέφερε η Επιτροπή στην απάντησή της στις 17 Νοεμβρίου 2009, τα ζητήματα που ήγειρε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στο σημείο 1 και στην πρώτη πρόταση του σημείου 2 της ερώτησής του αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιστατικά στην Ελλάδα, όπως και σε λεπτομέρειες της ελληνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει τις σχετικές πληροφορίες.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών, ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στους κλάδους ασφάλισης κατά ζημιών. Η κύρια ασφαλιστική δραστηριότητα ήταν η ασφάλιση της αστικής ευθύνης για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση χερσαίων αυτοκινήτων οχημάτων (motor third party liability). Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών ασκούσε δραστηριότητες στους κλάδους ασφάλισης ζωής και ασφάλισης κατά ζημιών, προσφέροντας ειδικότερα ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που συνδέονται με επενδύσεις (unit-linked insurance contracts).
Σε όρους εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά το οικονομικό έτος 2008, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τα ακόλουθα έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή:

Ασφαλιστική Επιχείρηση

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά ζημιών,
οικονομικό έτος 2008 (εκατομμύρια ευρώ)

Μερίδιο αγοράς ασφαλίσεων κατά ζημιών,
οικονομικό έτος 2008

Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών 10,28 0,37 %
ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων 29,75 1,06 %
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων 122,84 4,37 %
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών 123,99 4,41 %
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών 5,2 0,18 %
Ασφαλιστική Επιχείρηση Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλάδου ζωής, οικονομικό έτος 2008 (εκατομμύρια ευρώ) Μερίδιο αγοράς ασφαλίσεων ζωής, οικονομικό έτος 2008
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών 205,43 8,21 %


2. Όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής σε περίπτωση πτώχευσης της οικείας ασφαλιστικής εταιρείας, φαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές, το ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγήσει υπό προϋποθέσεις εγγύηση υπέρ του αναδόχου του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου ζωής ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιου αναδόχου, εγγύηση απευθείας υπέρ των ασφαλισμένων. Η διάταξη αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί έως σήμερα, ενώ αμφισβητείται η ουσιαστική νομιμότητά της. Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών δεν υπάρχει σχετική πρόνοια.
Όσον αφορά τα ζητήματα που ήγειρε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στη δεύτερη πρόταση του σημείου 2 και στα σημεία 3 και 4, παραπέμπουμε στα στοιχεία που παρέχονται στην απάντηση στη γραπτή ερώτηση E-4700/09 της 17ης Νοεμβρίου 2009».
   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου