Άδεια στην «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», για την διαχείριση κόκκινων δανείων

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 24-11-2017

Τραπεζικά νέα

Δημοσίευση: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 09:44

Άδεια στην «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», για την διαχείριση κόκκινων δανείων

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Άδεια στην «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για την ανάληψη διαχείρισης κόκκινων δανείων.

 

Η απόφαση αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

"Συνεδρίαση 220/13.3.2017

Θέμα 1: Παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 176), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού,

δ) το ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166), όπως ισχύει,

ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (εφεξής: «ΠΕΕ») της Τράπεζας της Ελλάδος 95/27.05.2016 “Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν. 4354/2015)»” (ΦΕΚ Β’ 1574),

στ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α’ 59), όπως ισχύει, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής,

ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» (ΦΕΚ Α’ 277), όπως ισχύει,

η) την υπ’ αριθμ. 195/1/29.07.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β’ 2376),

θ) την υπ΄ αριθμ. 281/5/17.3.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β’ 650), όπως ισχύει,

ι) το από 04.11.2016 (ΑΠ ΔΕΠΣ 4453/7.11.2016) έγγραφο της εταιρείας «Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής: «Εταιρεία»), με το οποίο αιτείται την παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει,

ια) το υπ’ ΑΠ ΔΕΠΣ 1568/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 4669/06.12.2016 έγγραφο και το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από 04.01.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 8/05.01.2017) της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εταιρεία, με τα οποία της κοινοποιήθηκαν ελλείψεις όσον αφορά την πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου και ζητήθηκε η υποβολή περαιτέρω στοιχείων από αυτήν,

ιβ) το από 15.12.2016 (ΑΠ ΔΕΠΣ 4969/19.12.2016) έγγραφο της Εταιρείας, με το οποίο υπέβαλε αναθεωρημένη αίτηση και δικαιολογητικά κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και τα από 16.01.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 179/18.01.2017), 30.01.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 444/01.02.2017), έγγραφα της Εταιρείας με τα οποία υπέβαλε πρόσθετα στοιχεία,

ιγ) το υπ’ ΑΠ ΔΕΠΣ 90/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΙΔ/Ε/2/1.2.2017 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4354/2015, προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της, η αίτηση της Εταιρείας για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και τα λοιπά σχετικά έγγραφα συνοδευόμενα από συνοπτικό σημείωμα, καθώς και το υπ’ ΑΠ ΔΕΠΣ 133/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 498/08.02.2017 έγγραφο προς την ανωτέρω Επιτροπή,

ιδ) το έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4354/2015 με αριθμ. πρωτ. 14947/06.02.3017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 529/07.02.2017) «Παρατηρήσεις επί του φακέλου με αρ. πρωτ. 90/01.02.2017 (ΙΔ/Ε/2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)» με το οποίο υπέβαλε παρατηρήσεις επί του φακέλου της Εταιρείας, καθώς και τα έγγραφα της ως άνω Επιτροπής υπ’ αριθμ. 18230ΕΞ./13.02.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 609/14.02.2017) «Διαβίβαση Πρακτικού – Γνωμοδότησης επί φακέλου αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 4354/2015» και υπ’ αριθμ. 19133 ΟΙΚ./15.02.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 615/15.02.2017) «Επιστροφή Φακέλου αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 (αρ. πρωτ. 90/1.2.2017 (Εμπ. ΙΔ/Ε/2))» με τα οποία η Επιτροπή διατύπωσε θετική γνώμη επί της αίτησης χορήγησης άδειας και επέστρεψε τον πλήρη φάκελο, αντίστοιχα,

ιε) το από 7.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 854/7.3.2017) έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος τις υπ’ αρ. πρ. 696913/28.2.2017 και 759760/7.3.2017 Ανακοινώσεις Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των τροποποιήσεων του καταστατικού της (κωδικοί αριθμοί πράξεων καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.: 938247/28.2.2017 και 942960/6.3.2017, αντίστοιχα), στις οποίες επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτών το νέο κείμενο του καταστατικού,

ιστ) το από 7.3.2017 Εισηγητικό Σημείωμα των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να χορηγήσει άδεια στην εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι που προβλέπονται στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και στην ΠΕΕ 95/27.5.2016.

Η εταιρεία, ως ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες μόνο για τον σκοπό άσκησης της ως άνω δραστηριότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου