Τι θα πληρώνουν οι ασφαλιστικές στην Τράπεζα της Ελλάδος;

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 24-11-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017 14:56

Τι θα πληρώνουν οι ασφαλιστικές στην Τράπεζα της Ελλάδος;

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Το ποσοστό εισφοράς που καταβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών καθορίζει στην Πράξη 106/12.12.2016 η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας.


Όπως αναφέρεται, η ετήσια εισφορά των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) επί των ακαθάριστων, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα για συμβάσεις αντασφάλισης εκχώρησης κινδύνου, ετήσιων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης όλων των κλάδων που ασκεί:

α) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτει και των αντασφαλίσεων που αναλαμβάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και

β) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

 

Αναλυτικά, η Πράξη αναφέρει τα εξής:

"ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/12.12.2016

Θέμα: Καθορισμός ποσοστού εισφοράς που καταβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13) και ιδίως τα άρθρα τα άρθρα 2, 3 και 19 παρ. 4 αυτού,

γ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015), και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 11 αυτού, ως ισχύει, και

δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Η ετήσια εισφορά των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) επί των ακαθάριστων, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα για συμβάσεις αντασφάλισης εκχώρησης κινδύνου, ετήσιων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης όλων των κλάδων που ασκεί:

α) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτει και των αντασφαλίσεων που αναλαμβάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και

β) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

Για τις ανάγκες της παρούσης, ως «εγγεγραμμένα ασφάλιστρα» νοούνται τα ασφάλιστρα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

2. Η ετήσια εισφορά κατατίθεται εντός του πρώτου τετραμήνου εκάστου έτους σε λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως η Τράπεζα της Ελλάδος στις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

3. Σε περίπτωση υπερημερίας, λόγω παρέλευσης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, η αναλογούσα στην υπερήμερη επιχείρηση εισφορά επιβαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας όπως αυτό προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 256 παρ. 1 του ν. 4364/2016 διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις του άρθρου 6 περ. (β) και του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 4364/2016.

5. Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθμ. 14636/631/27.3.2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 569).

6. H ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

 

Βρείτε την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής στα "Συνημμένα αρχεία".

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου