Ο ρόλος του ελεγκτή στην έκθεση φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 24-11-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017 15:09

Ο ρόλος του ελεγκτή στην έκθεση φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης!

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Στις ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία αναφέρεται η Πράξη 105/12.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Αναλυτικά, η Πράξη αναφέρει τα εξής:

"ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13) και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 24 παρ. 5, 38, 42 παρ. 4, 170 παρ. 1 περίπτωση γ’ και 211 αυτού,

γ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα υποδείγματα της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 31.12.2015), και

δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται:

α) στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και

β) στους ομίλους της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν. 4364/2012 η τελική μητρική επιχείρηση των οποίων έχει έδρα στην Ελλάδα,

Από την παρούσα εξαιρούνται:

α) οι επιχειρήσεις του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,

β) οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την μορφή αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, και

γ) τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών.

Άρθρο 2

Έλεγχος έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

1. Η έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του άρθρου 38 του ν. 4364/2016 και η έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου του άρθρου 211 του ως άνω νόμου υπόκειται σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α’ 174) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Ο διορισμός του ως άνω ελεγκτή ή γραφείου γίνεται είτε από τη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο διορισμός τους γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών μελών διοίκησης των επιχειρήσεων.

Άρθρο 3

Έκθεση ελέγχου για την χρηματοοικονομική κατάσταση

1. Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση ελέγχου, στην οποία παρέχει εύλογη διασφάλιση (reasonable assurance) και διατυπώνει την επαγγελματική του γνώμη για την χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και του ομίλου και ειδικότερα για τα παρακάτω:

α) τον ισολογισμό κατά Φερεγγυότητα ΙΙ,

β) την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση,

γ) τα Ίδια Κεφάλαια,

δ) την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας.

2. Oι ποσοτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα υποδείγματα εμπίπτουν στον ως άνω έλεγχο και ως εκ τούτου αποτελούν αντικείμενο της έκθεσης ελέγχου:

α) αναφορικά με την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης σε ατομικό επίπεδο, τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι και ΙΙΙ,

β) αναφορικά με την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης σε επίπεδο ομίλου, τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ και IV.

3. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αντικειμένων του ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη οι ποιοτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης οι οποίες συνδέονται με τις ποσοτικές πληροφορίες της παραγράφου 2 του παρόντος.

4. Η έκθεση ελέγχου του παρόντος άρθρου απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης και δημοσιεύεται μαζί με αυτή.

5. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας σύμφωνα με πλήρες εσωτερικό υπόδειγμα. Σε περίπτωση χρήσης μερικού εσωτερικού υποδείγματος, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιλαμβάνονται μόνον οι υπολογισμοί της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας που αφορούν στο μέρος που έχει γίνει χρήση της τυποποιημένης μεθόδου.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης που δημοσιεύεται εντός του έτους 2017, το διοικητικό συμβούλιο της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης δύναται με απόφασή του να αναθέσει στον ελεγκτή τη σύνταξη έκθεσης ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών, αντί εύλογης διασφάλισης, για τον υπολογισμό:

α) της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης,

β) της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο και

γ) του περιθωρίου κινδύνου που υπολογίζεται χωριστά από την βέλτιστη εκτίμηση.

H έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια των προσυμφωνημένων διαδικασιών υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης και η επιχείρηση την υποβάλλει αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Σε περίπτωση λήψης της απόφασης παραγράφου 1 του παρόντος, η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας δεν περιλαμβάνει τις περιοχές των εδαφίων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 


Παράρτημα Ι
Ποσοτικά υποδείγματα που εμπίπτουν στον έλεγχο του άρθρου 3 της παρούσας, σε ατομικό επίπεδο
[όλα τα άρθρα και παραρτήματα που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα αφορούν στα άρθρα και Παραρτήματα του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής (στο εξής ο Κανονισμός)]

1. το υπόδειγμα S.02.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες του ισολογισμού με τη χρήση της αποτίμησης βάσει του άρθρου 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.02.01 του παραρτήματος II του Κανονισμού

2. το υπόδειγμα S.12.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις που αφορούν ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας που ασκούνται σε παρόμοια τεχνική βάση με εκείνη των ασφαλίσεων ζωής («ασφαλίσεις ασθενείας SLT») για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.12.01 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

3. το υπόδειγμα S.17.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.17.01 του παραρτήματος II του Κανονισμού για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

4. το υπόδειγμα S.19.01.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με αποζημιώσεις από ασφαλίσεις ζημιών υπό μορφή τριγώνων εξέλιξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.19.01 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού για το σύνολο των δραστηριοτήτων στον κλάδο ζημιών

5. το υπόδειγμα S.22.01.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και των μεταβατικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.22.01 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

6. το υπόδειγμα S.23.01.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.23.01 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

7. το υπόδειγμα S.28.01.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές δραστηριότητες μόνο στον κλάδο ζωής ή μόνο στον κλάδο ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.28.01 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

8. το υπόδειγμα S.28.02.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ασφαλιστικές δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.28.02 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ
Ποσοτικά υποδείγματα που εμπίπτουν στον έλεγχο του άρθρου 3 της παρούσας, σε επίπεδο ομίλου
[όλα τα άρθρα και παραρτήματα που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα αφορούν στα άρθρα και Παραρτήματα του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής (στο εξής ο Κανονισμός)]

1. όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το υπόδειγμα S.02.01.02 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες του ισολογισμού με τη χρήση της αποτίμησης βάσει του άρθρου 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.02.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού

2. το υπόδειγμα S.22.01.22 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και των μεταβατικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.22.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού

3. το υπόδειγμα S.23.01.22 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.23.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού

Παράρτημα ΙΙI
Ποσοτικά υποδείγματα που εμπίπτουν στον έλεγχο των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, σε ατομικό επίπεδο
[όλα τα άρθρα και παραρτήματα που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα αφορούν στα άρθρα και Παραρτήματα του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής (στο εξής ο Κανονισμός)]

1. το υπόδειγμα S.25.01.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.01 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

2. το υπόδειγμα S.25.02.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου και μερικού εσωτερικού υποδείγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.02 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού

Παράρτημα ΙV
Ποσοτικά υποδείγματα που εμπίπτουν στον έλεγχο των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, σε επίπεδο ομίλου
[όλα τα άρθρα και παραρτήματα που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα αφορούν στα άρθρα και Παραρτήματα του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής (στο εξής ο Κανονισμός)]

1. όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας, το υπόδειγμα S.25.01.22 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού

2. όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας, το υπόδειγμα S.25.02.22 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, που υπολογίζονται με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου και μερικού εσωτερικού υποδείγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.02 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού

Η παρούσα Πράξη και τα Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"

 

Βρείτε την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής στα "Συνημμένα αρχεία".

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου