Μέχρι τις 15 Μαΐου παρατείνεται η αναστολή πληρωμών και καταβολών από την International Life!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-11-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 16:17

Μέχρι τις 15 Μαΐου παρατείνεται η αναστολή πληρωμών και καταβολών από την International Life!

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Παρατείνεται μέχρι την 15η Μαΐου 2017 η αναστολή πληρωμών και καταβολών από τις εταιρίες «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» και «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων», σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν τα εξής:

"Συνεδρίαση 222/28.3.2017

Θέμα 2: Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 28, 109 παρ. 1 και 5, 110 παρ. 1 έως 4, 112, 225 και 229 αυτού,

δ) την υπ’ αριθμ. 185/1/12.5.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία λήφθηκαν διοικητικά μέτρα κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 224, 225, 228 και 229 του ν.4364/2016, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική αναζήτηση αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης για τη μεταβίβαση τμήματος του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου και η αναστολή πληρωμών και καταβολών από αυτήν έως την 15η Ιουλίου 2016,

ε) τις υπ’ αριθμ. 189/2/17.6.2016, 198/1/13.9.2016, 206/1/31.10.2016, 207/2/29.11.2016, 214/1/13.1.2017 και 218/1/28.2.2017 αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες παρατάθηκε έως την 15η Σεπτεμβρίου 2016, 31η Οκτωβρίου 2016, 30η Νοεμβρίου 2016, 16η Ιανουαρίου 2017, 28η Φεβρουαρίου 2017 και 31η Μαρτίου 2017 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του Ν. 4364/2016, η αναστολή πληρωμών και καταβολών από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» που προβλέπεται στην παρ. 2 της απόφασης 185/1/12.5.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,

στ) την υπ’ αριθμ. 222/1/28.3.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»,

ζ) το από 28.3.2017 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,

ΕΠΕΙΔΗ

πληρούνται, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο υπό στοιχείο ζ) Εισηγητικό Σημείωμα, οι προϋποθέσεις για την διατήρηση των μέτρων εξυγίανσης του ν.4364/2016 αναφορικά με την «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», όπως ειδικότερα η αναστολή των πληρωμών (άρθρο 229 του ν. 4364/2016), καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη απαραίτητες εργασίες για τη μεταβίβαση τμήματος του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου,

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα ακόλουθα:

Η αναστολή πληρωμών και καταβολών από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» που προβλέπεται στην παρ. 2 της απόφασης 185/1/12.5.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος παρατείνεται μέχρι την 15η Μαΐου 2017.

Η απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και κοινοποιείται στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή της «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» κ. Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η.)."

 

"Συνεδρίαση 222/28.3.2017

Θέμα 3: Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410/20.12.2012), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 109 παρ.1 και 5, 110 παρ.1 έως 4, 112, 225 και 229,

δ) την υπ’ αριθμ. 193/1/27.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με τη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109, 110, 112, 113, 221, 224, 225, 227 και 229 του ν. 4364/2016, μεταξύ των οποίων η αναστολή πληρωμών και καταβολών από αυτήν έως την 31η Οκτωβρίου 2016,

ε) τις υπ’ αριθμ. 206/2/31.10.2016, 207/3/29.11.2016, 214/2/13.01.2017 και 218/2/28.2.2017 αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες παρατάθηκε έως την 30η Νοεμβρίου 2016, 16η Ιανουαρίου 2017, 28η Φεβρουαρίου 2017 και 31η Μαρτίου 2017, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016, η αναστολή πληρωμών και καταβολών από την Εταιρεία που προβλέπεται στην παρ. 2 της απόφασης 193/1/27.7.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,

στ) την υπ’ αριθμ. 222/2/28.3.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με την παράταση αναστολής πληρωμών από την μητρική ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016,

ζ) το από 28.3.2017 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

ΕΠΕΙΔΗ

πληρούνται, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο υπό στοιχείο ζ) Εισηγητικό Σημείωμα, οι προϋποθέσεις για την διατήρηση των μέτρων εξυγίανσης του ν.4364/2016 αναφορικά με την Εταιρεία, όπως ειδικότερα η αναστολή των πληρωμών(άρθρο 229 του ν. 4364/2016),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα ακόλουθα:

Η αναστολή πληρωμών και καταβολών από την ασφαλιστική επιχείρηση «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» που προβλέπεται στην παρ. 2 της απόφασης 193/1/27.7.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος παρατείνεται μέχρι την 15η Μαΐου 2017.

Η απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και κοινοποιείται στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η.)."


Διαβάστε στα "Συνημμένα αρχεία":

  • την ΕΠΑΘ 222/2/28.3.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016
  • την ΕΠΑΘ 222/3/28.3.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016
   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου