Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 30-04-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2017 14:20

Διευκρινίσεις σε βασικές έννοιες που αφορούν την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης!

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» (δείτε εδώ) που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη σύνταξη ερμηνευτικού σημειώματος για την ευθύνη στελεχών διοίκησης.

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει για την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης:

Με την ασφάλιση της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για κάθε Οικονομική Αξίωση, πάντα μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, που θα εγείρουν Τρίτοι (ενδεικτικά εργαζόμενοι, προμηθευτές, ανταγωνιστές, μέτοχοι, ρυθμιστικές αρχές), οι οποίοι θα ισχυριστούν ότι με πράξεις ή παραλήψεις των καλυπτόμενων από την παρούσα ασφάλιση προσώπων προκλήθηκε σε αυτούς οικονομική ζημιά, για την οποία δικαιούνται και διεκδικούν εκ του νόμου χρηματική αποζημίωση. Για την ενεργοποίηση της Ασφαλιστικής αυτής Σύμβασης και την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, συμφωνείται συνήθως η σωρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

i. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά δραστηριότητα του Λήπτη της Ασφάλισης εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση και να εγείρεται ενώπιον δικαστηρίων και πάλι εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση,

ii. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που έχει συμφωνηθεί και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης,

iii. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή και μέχρι την ημερομηνία λήξης της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας / Δήλωσης Απαιτήσεων (εφόσον έχει συμφωνηθεί τέτοια και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Ασφαλιστική Σύμβαση και αφορούν τη συμφωνία αυτή),

iv. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των καθηκόντων που του έχει αναθέσει ο Λήπτης της Ασφάλισης, και όχι ενασχόληση με τρίτες εταιρίες που μπορεί να έχει ή να συμμετέχει ο Ασφαλισμένος, χωρίς αυτό να του έχει ζητηθεί από το Λήπτη της Ασφάλισης.

Επισημάνσεις:

1. Διευκρινίζεται ότι Λήπτης της Ασφάλισης στην εν λόγω Ασφαλιστική Σύμβαση είναι η εταιρία (νομικό πρόσωπο), ενώ Ασφαλισμένοι είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και τα λοιπά Στελέχη της επιχείρησης. Επιπλέον είναι εφικτό, εφόσον τούτο συμφωνηθεί, να ορίζονται ως Ασφαλισμένοι όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης.

2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/ εταιρία (νομικό πρόσωπό) δύναται να είναι και αυτός Ασφαλισμένος για συγκεκριμένες καλύψεις.

3. Στην πράξη παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να υπάρχει απαίτηση ενός Ασφαλισμένου κατά του άλλου ή της εταιρίας κατά του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω ασφάλιση θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για να καλύψει ταυτόχρονα τις απαιτήσεις και των δυο αντίδικων μερών / Ασφαλισμένων, εφόσον τούτο έχει συμφωνηθεί και προβλέπεται στους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

4. Παρέχεται τέλος δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών και μετά την αποχώρησή τους από την ασφαλισμένη εταιρία, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση.

Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης:

Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και δεν αντίκεινται στην παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, συνήθεις εξαιρέσεις που μπορεί επιπλέον να προβλεφθούν στην ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας της εταιρίας είναι και οι ακόλουθες :

1. Εξαίρεση κάλυψης ζημίας που οφείλεται σε Μόλυνση /Ρύπανση /Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος /Περιβαλλοντική Ευθύνη.

2. Εξαίρεση κάλυψης ζημίας που οφείλεται στην Εισαγωγή σε Χρηματιστηριακή Αγορά.

3. Εξαίρεση κάλυψης ζημίας που οφείλεται σε Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Βασικές Επεκτάσεις κάλυψης για την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης:

1. Κάλυψη για απαιτήσεις σχετικές με κινητές αξίες, (μετοχές, ομολογίες κ.λπ.)

2. Κάλυψη για απαιτήσεις εργαζομένων για ζητήματα εργασιακής πρακτικής (άδικη απόλυση, διακρίσεις κ.λπ.).

3. Κάλυψη εξόδων έρευνας, ήτοι εξόδων που λαμβάνουν χώρα πριν εγερθεί μια απαίτηση.

4. Κάλυψη εξόδων που έχουν ως σκοπό την προστασία της ελευθερίας & περιουσίας του ασφαλισμένου προσώπου, όπως είναι η κάλυψη εξόδων που αφορούν τη διαδικασία αποφυλάκισής του με εγγύηση, ή τη μη έκδοση του σε άλλη χώρα ή την αποφυγή δέσμευσης της περιουσίας του.

5. Κάλυψη για νέες εταιρίες θυγατρικές / εξαγορές του Λήπτη της Ασφάλισης.

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών:

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση :

1. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχων για σύναψη δανείου με δυσμενείς όρους.

2. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχων για εξαγορά που προξένησε ζημιά στην εταιρία.

3. Απαίτηση αποζημίωσης αντιπρόσωπου για διακοπή συνεργασίας.

4. Απαίτηση αποζημίωσης προμηθευτή για διακοπή συνεργασίας.

5. Απαίτηση αποζημίωσης ανταγωνιστή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

6. Κάλυψη νομικών εξόδων για την αντιμετώπιση έρευνας εισαγγελικών αρχών για παράνομες πρακτικές (δεν καλύπτονται όμως τυχόν πρόστιμα και ποινές που θα επιβληθούν).

7. Απαίτηση αποζημίωσης εργαζομένου για σεξουαλική παρενόχληση.

8. Απαίτηση αποζημίωσης εργαζομένου για άδικη απόλυση.

9. Απαίτηση αποζημίωσης πελατών για παραπλάνηση.

10. Απαίτηση αποζημίωσης ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμηση.

11. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχου κατά της Διοίκησης για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων.

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου