Αυξήθηκαν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με την συμβολή και της ΝΝ Hellas!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 23-11-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 17:17

Αυξήθηκαν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, με την συμβολή και της ΝΝ Hellas!

Λάμπρος Καραγεώργος
   

Κατά 271 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ισοζύγιο Πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε δυο συναλλαγές όπως αναφέρει η ΤτΕ και συγκεκριμένα α) τη συμμετοχή της μητρικής εταιρίας ΝΝ Continental Europe Holdings B.V. (Ολλανδία) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής και β) την εξαγορά επιπλέον μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. από την εταιρία Apollo Investment Holdco SARL (Λουξεμβούργο). 

 

Σύμφωνα με το ΓΕΜΗ «η με την από 27 Δεκεμβρίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) με την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 20,00 καθεμιάς και υπέρ το άρτιο αξίας Ευρώ 1.980,00, ήτοι με τιμή διάθεσης Ευρώ 2.000,00 ανά μετοχή και η μεταφορά της διαφοράς της υπέρ το άρτιο τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ποσού Ευρώ 59.400.000,00 στον ειδικό λογαριασμό “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών από την μοναδική μέτοχο της Εταιρίας “ΝΝ Continental Europe Holdings B.V.” Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (25.600.000,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.280.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ είκοσι (20,00) εκάστης».

Με άλλα λόγια τα ίδια κεφάλαια της ΝΝ Hellas αυξήθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ, με εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό! Στο ΓΕΜΗ αναφέρεται ακόμη και το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (μετά από μία αλλαγή) όπως καταχωρήθηκε στις 15-03-2017 στο οποίο βέβαια πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος είναι η κα. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου!

Στο μεταξύ όπως αναφέρει η ΤτΕ στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο (κατά 301 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως την άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 210 εκατ. ευρώ).

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΤτΕ για το Ισοζύγιο πληρωμών έχει ως εξής:

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 271 εκατ. ευρώ, κατά 500 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιανουαρίου του 2016. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδεινώθηκε, καθώς η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αντιστάθμισε την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν άνοδο, παράλληλα όμως αυξήθηκαν οι εισαγωγές περισσότερο.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2016, λόγω της αύξησης, πρωτίστως, του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία και δευτερευόντως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών, τον Ιανουάριο του 2017, είναι αποτέλεσμα κυρίως των εξελίξεων στο ισοζύγιο των καυσίμων. Η μεγάλη άνοδος της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 12,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016, ως επί το πλείστον λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 2,4%.

Τον Ιανουάριο του 2017, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 650 εκατ. ευρώ, κατά 509 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 10 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ισοζυγίου που αφορά τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2017, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 40 εκατ. ευρώ, κατά 348 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016, λόγω μείωσης των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 231 εκατ. ευρώ, κατά 153 εκατ. μικρότερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 113 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές. Οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 271 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες συναλλαγές αφορούν α) τη συμμετοχή της μητρικής εταιρίας ΝΝ Continental Europe Holdings B.V. (Ολλανδία) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής και β) την εξαγορά επιπλέον μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. από την εταιρία Apollo Investment Holdco SARL (Λουξεμβούργο).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο (κατά 301 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως την άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 210 εκατ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά, πρωτίστως, τη μείωση λόγω της στατιστικής προσαρμογής (657 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων και δευτερευόντως, τις μειώσεις των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους (121 εκατ. ευρώ) και των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (181 εκατ. ευρώ). Στην ίδια κατηγορία, η μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά τη στατιστική προσαρμογή (630 εκατ. ευρώ) και την πτώση των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (401 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου και του λογαριασμού ΤARGET) η οποία αντισταθμίστηκε σε μικρό βαθμό από την άνοδο των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (74 εκατ. ευρώ).

Στο τέλος Ιανουαρίου 2017 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 5,6 δισεκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016.

   

σχόλιο

 • ASFALISTHS
  ASFALISTHS Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 17:23

  O ASFALISTAKOS KAI TO GIOUNITAKI DEN KERZIZOUN TIPOTA APO TO PANW MASSOURI TWN EURO
  MAS FAGANE PROMHTHIES APO TA PALIA NOSOKOMEIAKA . MAS ALLAXAN TIS SYMBASEIS ME LAMOGIA H SKOTEINH PRWHN DIEYTHINSH PWLHSEWN , MAS APEILHSAN O ANTRAS THS PRWHN O KOLLHTOS GR. PALAMIDIS O SKOTEINOS GRHGORHS MAS APEILOYSE ME KATAGGELIA . SE ALLOYS ASFALISTES O ANTRAS THS PRWHN TO IDIO O ROKANIZW TO ROKANO APEILOYSE NA ALLAXH TA XARTOFYLAKIA
  DEN MAS NOIAZOYN OI EPENDYSEIS SAMPWS DIKA MAS EINAI TA EUROPOYLA

  KANE KATI KE SPYROU GIA TON FTWXO ASFALISTH POU TOU PINOUN TO AIMA YPARXEI AKOMA KLIKA MEGALH POU KONOMAEI ME LAMOGIES ....SWSE MAS KE SPYROU EISAI O PRWTOS MAKRAN APO ALLOYS MAS FAGANE TIS PROMHTHIES OI KOUMPAROI EFRAIM KAI ALLOI

Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου